Partnerji

BIC Ljubljana je javni zavod, ki na srednješolski stopnji izobražuje mladino in odrasle na področjih živilstva, prehrane, naravovarstva, veterinarstva, izvaja biotehniško gimnazijo, na področju višješolskega izobraževanja pa izobražuje študente o živilstvu in prehrani ter gostinstvu in turizmu. Izvaja formalne javno veljavne programe in neformalno izobraževanje. Delovanje BIC Ljubljana je močno prepleteno z naravno in kulturno dediščino, pri slednji izpostavljamo zlasti področje kulinarične dediščine, o kateri BIC Ljubljana izobražuje formalno in neformalno (številne delavnice, tečaji …) ter v povezavi s temi vsebinami izvede letno več različnih  projektov.

V projektu Uživam tradicijo sodeluje kot vodilni partner in hkrati kot projektni partner. BIC Ljubljana poleg koordiniranja partnerstva v okviru projekta izvaja številne delavnice o kulinarični dediščini za otroke, dijake in odrasle, različne dogodke za obiskovalce kulturne dediščine. V okviru projekta so bili tako do sedaj izpeljani dogodki o kulinarični dediščini v Cankarjevih Črticah, v Kuharskih bukvah Valentina Vodnika, pa kulinarična dediščina ljubljanske tržnice … Le-te izvaja na različnih lokacijah kulturne in naravne dediščine (Cankarjev dom v Ljubljani, Muzej in galerije mesta Ljubljana – , Botanični vrt Univerze v Ljubljani), v svojem Centru kulinarike in turizma KULT316. Organiziral je tudi tekmovanje v znanju in veščinah dijakov in študentov Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo kulinarične dediščine z namenom, da znanja o njej še dodatno vnese v izobraževalni proces 12 šol iz celotne Slovenije, ki tvorijo konzorcij. Pri organizaciji in izvedbi so sodelovali tudi ostali projektni partnerji. V okviru projekta je organiziral tudi 5. mednarodno strokovno konferenco Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju. Skupaj s pridruženima partnerjema Turizem Ljubljana ter Muzejem in galerijami mesta Ljubljana je v decembru 2019 pripravil Razstavo slovenskih penin z degustacijo v Mestnem muzeju Ljubljana, saj so penine del slovenske bogate kulinarične dediščine in jih predstavil preko 100, pripravil in izvedel pa je tudi več delavnic o peninah za obiskovalce.

Kot nekaj povsem novega za šolski prostor, pa je vzpostavil model prve šolske turistične agencije, ki deluje z licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev ter z licenco za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev, pridobljeno na Gospodarski zbornici Slovenije. Otvoritev šolske turistične agencije KULT316 je bila 7. 5. 2018 in potekala je v obliki potovanja, glavne dejavnosti turističnih agencij. Gosti so vodeno potovali po prostorih BIC Ljubljana, Centra kulinarike in turizma Kult316 in pri tem spoznavali različne značilnosti držav, njihovo kulinarično dediščino, običaje … Vsak prostor je ponujal različen program. Sedaj v okviru šolske turistične agencije poteka praktično izobraževanje za študente gostinstva in turizma. Tako študenti spoznavajo njeno delovanje, pripravo različnih programov, med drugim tudi programe, ki so povezani s kulinarično dediščino. Šolska turistična agencija je za vsakega izmed partnerjev projekta Uživam tradicijo, glede na značilnosti področja, kjer partner deluje in osnovno nit projekta Uživam tradicijo, pripravila tudi po en primer turističnega produkta.

Z zunanjim izvajalcem in ostalimi projektnimi partnerji pripravlja tudi to izobraževalno spletno/mobilno aplikacijo o kulinarični dediščini malo drugače – Kulinarična doživetja z Uživam tradicijo, ki je namenjena v izobraževanje dijakom, študentom ter širši javnosti.

BIC Ljubljana is a public institution offering secondary education programmes in food industry, nutrition, nature conservation and veterinary medicine for youth and adults. It runs the biotechnical general upper secondary school. Its post-secondary level programmes offer education in food processing and nutrition, and tourism and hospitality industry. It carries out formal officially recognised programmes as well as informal education. Its work has strong connections with natural and cultural heritage, and of the latter in particular culinary heritage which is part of its formal and informal programmes (a number of workshops, trainings…). In relation to these contents, BIC Ljubljana carries out diverse projects every year.

BIC Ljubljana participates in the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” as the leading partner and at the same time a project partner. Apart from co-ordination of the partnership, BIC Ljubljana carries numerous workshops on culinary heritage for children, students and adults, along with diverse events for the visitors of the culinary heritage within the project. The events carried out so far include the presentation of culinary heritage in the »Črtice« collection of short stories written by Ivan Cankar, the »Kuharske bukve«, the first cookbook in the Slovenian language written by Valetnin Vodnik, and the research into the culinary heritage of the famous Ljubljana open food market. The events take place at different locations of cultural and natural heritage (Cankarjev dom Congress and Cultural Centre Ljubljana, Museum and galleries of Ljubljana, University Botanic gardens Ljubljana), and in BIC Centre of Gastronomy and Tourism KULT316 (Center kulinarike in turizma KULT316 https://www.kult316.si/). BIC Ljubljana was also the organiser of a competition in the knowledge and skills of secondary and post-secondary students of the Consortium of Biotechnical Schools of Slovenia in culinary heritage. Its aim was to introduce additional knowledge to the process of education of 12 schools from across Slovenia, which are partners of the Consortium. Also other project partners collaborated in the organisation and implementation of the competition. Under this project, BIC Ljubljana organised the fifth international professional conference on Trends and Challenges in Food Technology, Nutrition, Hospitality, Tourism, Education and Training. Together with its associated partners Tourism Ljubljana and the Museum and galleries of Ljubljana, in December 2019 BIC Ljubljana organized Exhibition of the Slovenian sparkling wines with tasting at the City Museum of Ljubljana. Namely, sparkling wines are part of Slovenia’s rich culinary heritage and at the BIC Ljubljana presented over 100 Slovenian sparkling wines, as well as organized and conducted several workshops on sparkling wine for visitors.

BIC Ljubljana is the initiator of the model of the first school tourist agency, which features as something completely new in the Slovenian educational space. It is a licensed agency for the organisation and sale of package travels, with the license awarded by the Slovenian Chamber of Economy. The KULT316 tourist agency was opened on May 7, 2018. Travel being the main activity of tourist agencies, at the opening the guests enjoyed a guided tour across the premises of BIC Ljubljana and its Centre of Gastronomy and Tourism KULT316, where each room offered a different programme for them to become acquainted with different characteristics of different countries, their culinary heritage, traditions etc. Currently, the Agency is carrying out practical training for students of tourism and hospitality industry. This is how the Agency presents to its students its operation, design of different programmes, including those related to culinary heritage. An example of a selected tourist product was prepared by the Agency for each partner of the “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” project, involving the characteristics of the field in which the partner operates and regarding the main theme of the “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” project.

Together with the external contractor and other project partners, the institution prepares this educational online/mobile application presenting the culinary heritage in a new way – through Culinary Adventures with the “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” project designed to educate students and the general public.

BIC Ljubljana je javni zavod, koji na razini srednje škole obrazuje mlade i odrasle na području prehrambenih tehnologija, prehrane, očuvanja prirode, veterine, provodi biotehničku gimnaziju, a studente također obrazuje na području prehrambenih tehnologija i prehrane te ugostiteljstva i turizma u višeškolskom obrazovanju. Pruža formalno javno i neformalno obrazovanje. Rad BIC Ljubljana snažno je isprepleten s prirodnom i kulturnom baštinom, pri čemu posebno ističemo područje kulinarske baštine, o kojoj BIC Ljubljana obrazuje formalno i neformalno (brojne radionice, tečajevi …), a u vezi s tim sadržajima godišnje provede nekoliko različitih projekata.

U projektu Uživam tradicijo, sudjeluje kao vodeći partner i istovremeno kao projektni partner. Uz koordinaciju partnerstva, BIC Ljubljana provodi brojne radionice o kulinarskoj baštini za djecu, učenike i odrasle, kao i razne događaje za posjetitelje kulturne baštine. U okviru projekta je bilo dosad provođeno nekoliko događaja o kulinarskoj baštini u Cankarjevih Črticah, u Kuharskih bukvah Valentina Vodnika, kao i kulinarska baština ljubljanske tržnice … Provodi se na raznim lokacijama kulturne i prirodne baštine (Cankarjev dom u Ljubljani, Muzej i galerije grada Ljubljana, Botanički vrt Sveučilišta u Ljubljani), u svom Centru za kulinarstvo i turizam KULT316 (https://www.kult316.si/). Također je organizirao natjecanje u znanju i vještinama učenika i studenata Konzorcija biotehničkih škola Slovenije na temu kulinarske baštine, s ciljem dodatnog uvođenja znanja o njoj u obrazovni proces 12 škola iz cijele Slovenije, koje čine konzorcij. U organizaciji i provedbi su sudjelovali i ostali partneri. U okviru projekta organizirao je i 5. međunarodnu strukovnu konferenciju Trendi i izazovi u prehrambeni tehnologiji, prehrani, ugostiteljstvu, turizmu, obrazovanju i osposobljavanju. Zajedno sa svojim pridruženim partnerima Turizam Ljubljane i Muzejom i galerijama grada Ljubljane, u prosincu 2019. godine u Gradskom muzeju Ljubljana organizirao je Izložbu slovenskih pjenušca s degustacijom, budući da je pjenušac dio slovenske bogate kulinarske baštine i predstavio ih više od 100, također je za posjetitelje pripremio i proveo nekoliko radionica o pjenušcu.

Kao nešto potpuno novo u školskom prostoru, uspostavio je model prve školske turističke agencije, koja posluje s licencom za obavljanje djelatnosti organiziranja turističkih aranžmana i licencom za obavljanje djelatnosti prodaje turističkih aranžmana, dobivenom na Gospodarski zbornici Slovenije. Otvaranje školske turističke agencije KULT316 bilo je 7. 5. 2018 i održala se je u obliku putovanja, glavne djelatnosti turističkih agencija. Gosti su se prošetali prostorijama BIC-a Ljubljana, Centra za kulinarstvo i turizam Kult316, upoznajući različite karakteristike zemalja, njihovu kulinarsku baštinu, običaje … Svaki prostor nudio je različit program. Sada se u školskoj turističkoj agenciji provodi praktično obrazovanje za studente ugostiteljstva i turizma. Na taj način studenti upoznaju njeno djelovanje, pripremu različitih programa, uključujući programe vezane uz kulinarsku baštinu. Školska turistička agencija je za svakog od partnera u projektu Uživam tradicijo, ovisno o karakteristikama područja u kojem partner djeluje i osnovnoj nit projekta Uživam tradicijo, pripremila i po jedan primjer turističkog proizvoda.

S vanjskim izvođačem te ostalim projektnim partnerima priprema i ovu obrazovnu web / mobilnu aplikaciju o kulinarskoj baštini na malo drugačiji način – Kulinarski doživljaji sa Uživam tradicijo, koja je namijenjena za obrazovanje učenika, studenta i šire javnosti.

Naj tura je specializirani organizator dogodkov in potovanj ter v sodelovanju z različnimi lokalnimi skupnostmi oblikuje posebne programe za obiskovalce na način, da jim omogoča pristna doživetja tradicije v lokalnem okolju z lokalnimi ljudmi. So ponudniki inovativnih, avtentičnih popotovanj z zgodbami o Sloveniji in tujini.

Ena takih je tudi Prekmurska zgodba, ki poteka v sodelovanju z Zavodom Lončarska vas Filovci v okviru projekta Uživam tradicijo. Muzej na odprtem Filovci zavzema 1000 m² površine. Nahaja se v srednjem delu vasi Filovci in z njim upravlja Zavod Lončarska vas Filovci.

Prekmurska zgodba je bila v okviru projekta Uživam tradicijo že večkrat izvedena za različne obiskovalce in vedno znova navduši. Obiskovalci namreč obiščejo etnološki muzej na prostem, ki vrača Prekmurju nekdanji sijaj tudi z obujanjem tradicije lončarstva. Ob prihodu jih pozdravijo člani dediščinske skupnosti, ki jih vodijo skozi celoten program Prekmurske zgodbe. Ob pomoči lokalne gospodinje-babice se udeleženci preizkusijo v pripravi tradicionalne prekmurske jedi – prekmurske gibanice. Nato  si ogledajo lončarski muzej in opazujejo oblikovanje gline na lončarskem vretenu, v času obiska pa ustvarjalci te zgodbe pripovedujejo, kako so nekoč na tem področju ljudje živeli, s čim so se ukvarjali, zakaj so na hišah imeli tako majhna okna in še veliko zanimivosti iz dediščine tega kraja.

Na koncu se obiskovalci tudi sami lahko preizkusijo v oblikovanju gline in poslikavi keramike, izdelke pa nato po peki lahko odnesejo domov. Zabavnejši del je učenje prekmurščine, po njej pa sledi kosilo s tradicionalno prekmursko jedjo, bogračem in prekmursko gibanico za sladico.

Na ta način gosti podoživijo značilnosti panonske krajine in kulture, spoznajo tradicijo tega območja, tipično kulinariko in ljudi.

Naj Tura is a specialized organizer of events and tours, which in collaboration with various local communities, designs special programs for visitors in a way that enables visitors to have a genuine experience of the tradition in the local environment with local people. They are providers of innovative, authentic tours with stories about Slovenia and abroad.

One of them is the story of Prekmurje, which is being organized in cooperation with the Pottery Village Filovci Institute as a part of the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition”. The Filovci open-air museum covers an area of 1000 m². It is located in the middle of the village Filovci and is managed by the Pottery Village Filovci Institute.

The story of Prekmurje has been already carried out many times for various visitors within the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition”, and impresses visitors every time. Visitors visit the open-air ethnological museum, which is giving back to Prekmurje its former splendour by reviving the tradition of pottery. Upon arrival, visitors are greeted by the members of the heritage community and they guide them through the program of the story of Prekmurje. With the help of the local housewife-granny, the participants try their hand at preparing the traditional Prekmurje meal – Prekmurje layer pastry (Prekmurska gibanica). Then they visit the pottery museum and observe the clay modelling on the pottery wheel. During the visit, creators of the story of Prekmurje tell visitors how people used to live in this area, what they were doing, why they had such small windows on the houses and many interesting things from the heritage of this village.

In the end, visitors can also test themselves in clay modelling and painting of ceramics, and then take the products home after firing. The fun part is learning the Prekmurje dialect, followed by lunch with traditional Prekmurje dishes, bograč goulash and Prekmurje layer pastry (Prekmurska gibanica) for a dessert.

In this way, visitors relive the characteristics of the Pannonian landscape and culture learn about the area’s traditions, typical cuisine and people.

Naj Tura je specijalizirani organizator događaja i putovanja koji u suradnji s raznim lokalnim zajednicama osmišljava posebne programe za posjetitelje na način koji će im omogućiti autentična iskustva tradicije na lokalnom području i s lokalnim ljudima. Naj Tura nudi inovativnu, raznoliku ponudu autentičnih tura s pričama o Sloveniji i inozemstvu.

Jedna takvih je i Prekmurska priča koja se provodi u suradnji s Zavodom Lončarsko selo Filovci u sklopu projekta Uživam tradicijo. Muzej na otvorenom Filovci prostire se na površini od 1000 m². Nalazi se u srednjem djelu sela Filovci, njime upravlja Zavod Lončarsko selo Filovci.

Prekmurska priča provedena je više puta za razne posjetitelje u okviru projekta Uživam tradicijo i uvijek impresionira posjetitelje. Posjetitelji posjećuju etnološki muzej na otvorenom, koji vraća Prekmurju nekadanašnji sjaj oživljavanjem tradicije lončarstva. Po dolasku, posjetitelje dočekuju članovi baštinske zajednice koji ih vode kroz čitav program Prekmurske priče. Uz pomoć lokalne domaćice-bakice, sudionici se mogu isprobati u pripremi tradicionalnog prekmurskog jela – prekmurske gibanice. Zatim posjećuju lončarski muzej upoznaju se s oblikovanjem gline na lončarskom kolu. Tijekom razgleda nositelji ove priče pripovijedaju kako su ljudi živjeli na ovom području, što su radili, zašto su imali tako male prozore na kućama i mnoge druge zanimljivosti iz baštine ovog kraja.

Na kraju, posjetitelji se također mogu isprobati u oblikovanju gline i oslikavanju keramike, te nakon pečenja proizvedene predmete mogu odnijeti kući. Zabavniji dio je učenje prekmurskog jezika, nakon čega slijedi ručak s tradicionalnim prekmurskim jelima, bogračem i prekmurskom gibanicom za desert.

Na ovaj način gosti doživljavaju značajke panonskog krajolika i kulture, upoznaju tradiciju toga područja, tipičnu kulinariku i ljude.

TZO Vrsar med drugim promovira turistično ponudbo na področju destinacije Vrsar, pri tem pa se del te nanaša tudi na zaščiteno kulturno dediščino Vrsarja (sem sodi staro mestno jedro in zaščiteno območje gozdov Kontija). S tem ciljem se organizirajo različni dogodki, na katerih se promovira lokalna eno gastronomska ponudba, kot so “Ribarske fešte”, “Stari samanj pod kaštelom”. Na teh dogodkih je posebna pozornost namenjena ohranjanju tradicije in avtohtonih jedi. V okviru projekta je bil izveden povsem nov dogodek “Biciklijada skozi oljčnike”, ki vključuje kulinarične vsebine v povezavi s kolesarjenjem. Kot osnova kulinarične ture je tematska steza Sv. Romualda v Vrsarju, na kateri se nahajata dva proizvajalca oljčnega olja in po njej je bila prvič novembra 2018 organizirana kolesarska tura, v okviru katere se udeleženci te, poleg aktivnega kolesarjenja, spoznajo z lokalnimi proizvodi in njihovimi proizvajalci občine Vrsar – Orsera.

Steza se začne na vrsarski rivi s pokušanjem proizvodov malih proizvajalcev, kot so salama boškarina, osla, istrske ovce in sira s tartufi, vse spremljano z oljčnim oljem. Med degustacijo se predstavi vse izdelke in potem sledi kolesarjenje vzdolž obale, steza je dolga 9 ali 18 kilometrov in poteka skozi zaščiteno območje gozdov Kontija. Po uri kolesarjenja se udeleženci ustavijo na drugi degustacijski točki v oljčniku Ursaria, ki je specializiran za ekološko pridelavo olja in proizvodov iz tega olja. Olje in proizvodi so certificirani z ekološkim certifikatom, lastnik pa je nosilec številnih nagrad.  Med samo degustacijo sledi interpretacija zgodovine oljčnika, predstavitev karakteristike dreves in pridelave oljk. Nato sledi prikaz pravilne degustacije oljčnega olja in opis značilnosti ter uporabe. Dogodek spaja aktivnost na prostem, naravno dediščino (zaščiteni gozdovi Kontija in Limskega kanala), kulturno dediščino (tradicijo oljkarstva), lokalne proizvode ter izobraževalne vsebine. Gre za dogodek, v katerem se vrednost dediščine prenese skozi osebno interpretacijo lokalnih proizvajalcev v avtentičnem okolju in namen je, da dogodek postane tradicionalen.

Vrsar Tourist Board promotes the tourist offer in the area of the destination Vrsar that in part covers the protected cultural and natural heritage areas (including the Vrsar old town and the protected area of the Kontija Forest). For promotional purposes events such as “Fishermen’s Fest” or “Historical fair below the Castle” are organized to foster local gastronomic offer. During the events special attention is paid to preserving tradition and autochthonous dishes. Within the activities of the project, a brand new event was launched – the Gastronomic Cycling Tour »Cycling through olive groves«, which combines gastronomic experiences with active tourism and cycling. The basis of the food tour is the thematic trail of Saint Romuald in Vrsar along where two local olive oil producers are located. The cycling tour was first organized on the trail in November 2018, during which participants have to know the local products and their producers.

The trail starts at the Vrsar waterfront, with the tasting of products, made by local Istrian producers, such as Istrian ox salami, donkey sausages, Istrian sheep’s cheese, truffle cheese, all accompanied by olive oil. During the tasting, all the products are presented. The tasting is followed by a bike ride along the coast, the trail being 9 or 18 kilometres long and passing through the protected area of the Kontija Forest. After an hour of easy driving, the participants stop at the second tasting point at Ursaria Olive Grove, specialized in organic production of olive oil and products made of olives. The olive oil and olive products are certified with organic certificate and ecological production and the owner has been awarded with many prizes for quality production. The tasting includes the interpretation of the story of olive trees growing in Istria and the story of the Ursaria olive grove, a description of the characteristics of the olive trees and the presentation of oil production. After this the visitors find out and try how a proper tasting of olive oil is done and learn the characteristics and uses of olive oil. The event combines outdoor activities, natural heritage (the Protected forest Kontija and the Lim Bay), cultural heritage (olive cultivation traditions), local products and educational content. It’s an event conveying the value of heritage through a personal interpretation of local producers in an authentic environment, with the purpose of preserving the event as a yearly tradition.

Turistička zajednica općine Vrsar promovira turističku ponudu na području odredišta Vrsar od čega se dio odnosi i na zaštićenu kulturnu baštinu Vrsara (to uključuje staru gradsku jezgru i zaštićeno područje šume Kontija). U tu svrhu organiziraju se događanja na kojima se promovira lokalna gastronomska ponuda, poput „Ribarskih fešti“ ili „Stari samanj pod kaštelom“. Na tim se događajima posebna pozornost posvećuje očuvanju tradicije i autohtonih jela. U sklopu projekta održana je i potpuno nova manifestacija, gastro biciklijada  »Biciklom kroz maslinike« koja objedinjuje gastronomske doživljaje s aktivnim turizmom odnosno biciklizmom. Osnova kulinarske ture je tematska staza Sv. Romualda u Vrsaru, uzduž koje su smještena dva proizvođača maslinovog ulja. Na stazi je prvi put organizirana biciklistička tura u studenom 2018. godine, tijekom koje sudionici upoznaju lokalne proizvode i njihove proizvođače iz općine Vrsar – Orsera.

Staza počinje na vrsarskoj rivi kušajući proizvode malih istarskih proizvođača kao što su salame od boškarina, magarci, istarske ovce i sir s tartufima, a sve je popraćeno maslinovim uljem. Tijekom degustacije predstavljeni su svi proizvodi, nakon čega slijedi vožnja biciklom duž obale, staza je dugačka 9 ili 18 kilometara i prolazi kroz zaštićeno područje šume Kontija. Nakon sat vremena lagane vožnje, sudionici se zaustavljaju na drugoj degustacijskoj točki u masliniku Ursaria, specijaliziranom za ekološku proizvodnju ulja i proizvoda od ulja i maslina. Ulje i proizvodi su ekološki certificirani, te je vlasnik mnogo puta nagrađivan priznanjima za kvalitetu. Tijekom degustacije slijedi interpretacija priče maslinarstva u Istri i maslinika Ursaria, opis karakteristika stabala i predstavljanje proizvodnje ulja. Nakon toga slijedi prikaz ispravnog kušanja maslinovog ulja i opis njegovih karakteristika i upotrebe. Manifestacija objedinjuje aktivnosti na otvorenom, prirodnu baštinu (zaštićenu šumu Kontija i rezervat Limski zaljev), kulturnu baštinu (tradicija uzgoja maslina), lokalne proizvode i obrazovne sadržaje. To je događaj u kojem se vrijednost baštine prenosi osobnom interpretacijom lokalnih proizvođača u autentičnom okruženju, a svrha je učiniti događaj tradicionalnim.

»Naravni park Žumberak – Samoborsko gorje« je naravni park, ki obsega 333 km2. Steza knezov je pomembno arheološko najdišče v Budinjaku, kjer so iz časa železne dobe našli 140 gomilnih grobišč, v katerih so bile številne keramične posode, železno orožje in nakit, ki so zdaj razstavljeni v Mestnem muzeju Zagreb in Samoborskem muzeju. V sklopu dveh gomilnih grobišč se nahajata tudi knežja grobova, v katerih so bile najdene bronaste čelade značilne oblike, ki zaradi kraja najdišča nosijo ime Budinjak. 

Javne ustanove »Naravni park Žumberak – Samoborsko gorje« v projektu Uživam tradicijo poleg kulinaričnih delavnic za različne ciljne skupine in poletnih  kulinaričnih kampov, izvaja inovativen kulinarični dogodek oziroma festival Tisočletja kulinarike. Festival poteka v Arheološkem parku Budinjak. V okviru festival Tisočletja kulinarike so med dvodnevnim kulinaričnim dogodkom izvedene delavnice priprave jedi prazgodovinske, rimske, srednjeveške in tradicionalne žumberške kuhinje. Obiskovalci so najprej deležni strokovnega vodenja po izobraževalni poti, imenovani Steza knezov in se tako seznanijo z bogato arheološko tradicijo, kot tudi z ostalimi naravnimi in kulturnimi vrednotami zaščitenega območja. Med ogledom obiskovalci nabirajo divja zdravilna zelišča, ki so potrebna za pripravo nekaterih jedi na kulinaričnem festivalu. Obiskovalci se naučijo prepoznavati in nabrati nekaj vrst samoniklih užitnih zelišč. Po ogledu steze in nabiranju zelišč, se obiskovalci vrnejo v Eko center Budinjak in se porazdelijo v štiri tematske delavnice ter s pomočjo izkušenih strokovnjakov in kuharskih knjig pripravijo prav posebne jedi na odprtem ognju. Iz prazgodovinske dobe pripravijo ribe v glini tako, da se postrvi očistijo, nato se jih zavije v liste rastlin ter obleče v glino. Po sušenju na soncu se vse zakoplje v žerjavico in peče približno eno uro. Po peki se glina razbije in v njej je pečena postrv. Pripravijo se tudi koprivini cmoki, in sicer iz moke, vode in kopriv, z rokami se masa oblikuje v majhne kroglice, zavije v platno in zaveže s slamo. V žerjavici se segreje kamenje, razgretega se  vrže v lesen čeber z vodo in ta zaradi vročine zavre, v vodo dodani cmoki pa se skuhajo.

Za rimsko obdobje in srednji vek se na delavnici pripravi rimsko vino in energetske ploščice in številne jedi z nenavadnimi začimbami, kot je liquamen in verjuice.

Za novi vek je značilna pridelava masla, zato udeleženci v posodi stepajo mleko tako dolgo, da nastane maslo, kar običajno traja uro in več. Celoten festival je tradicionalen in avtohton, temu primerna pa je tudi posoda in pribor. Festival poteka v začetku septembra in je dobro obiskan.

»Žumberak – Samoborsko gorje Nature Park« is a nature park that covers an area of ​​333 km2. The Trail of the Princes is an important archeological site in Budinjak, where a necropolis with 141 late Iron Age tombs – tumuli, containing numerous ceramic pottery, iron weapons and jewellery, is on display today at the City Museum in Zagreb and the Samobor Museum. The site also includes princely graves, in which bronze helmets of characteristic shape have been found, bearing the name Budinjak because of their location.

Public Institution »Žumberak – Samoborsko gorje Nature Park« in the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” in addition to culinary workshops for different target groups and Summer culinary camps, holds an innovative culinary event, i.e. a manifestation called Culinary Millennia. The festival is held in the Budinjak Archaeological Park. During the Culinary Millennia, two-day culinary event, workshops are held to prepare dishes from prehistoric, Roman, medieval and traditional Žumberak cuisine. Visitors under professional guidance initially take the tour on the educational trail, the Trail of the Princes and become acquainted with the rich archaeological heritage as well as other natural and cultural values ​​of this protected area. During the visit, visitors collect the wild edible herbs needed to prepare some of the dishes at the culinary festival. Visitors learn to identify and collect some types of wild edible plants. After sightseeing the trail and picking herbs, the visitors return to the Budinjak visitor’s centre, take part in four thematic workshops and with the help of experienced workshop leaders and cookbooks prepare special dishes on an open fire. In the prehistoric kitchen workshop, visitors prepare fish in clay moulds by cleaning the trout, then wrapping it in arctium leaves and coating it with clay. After drying in the sun, the fish in the clay is boiled and roasted for about an hour. After breaking the clay mold, a trout baked according to a prehistoric recipe is tasted. Nettle dumplings are made of flour, water, and nettle shaped into small dumplings, wrapped in natural linen and bound with raffia. Heated stones are then immersed in water, allowing the water temperature to reach boiling point, cooking the dumplings in several minutes.

Roman and Medieval cuisine workshops prepare Roman wine and nucato – popularly known as “energy bars” and numerous dishes with unusual spices such as Roman liquamen and medieval verjuice.

The traditional Žumberak cuisine is characterized by traditional production of butter – the participants of the workshop “beat” the cream in the »stupa«, which is a one hour long process. The whole festival is traditional with replicas of archeological ceramic finds and other accessories used to prepare and taste the food. The festival takes place in early September and is well attended.

„Park prirode »Žumberak – Samoborsko gorje“ je park prirode koji se prostire na 333 km2. Staza kneževa važno je arheološko nalazište u Budinjaku, gdje je pronađena nekropola s 141 kasno željezno dobnim grobnim humcima – tumulima, koji sadrže brojne keramičke posude, željezno oružje i nakit koji su danas izloženi u Gradskom muzeju u Zagrebu i Samoborskom muzeju. Lokalitet uključuje i kneževske grobove, u kojima su pronađene brončane kacige karakterističnog oblika, koje zbog mjesta nalaza nose naziv Budinjak.

Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ u projektu Uživam tradiciju, pored kulinarskih radionica za različite ciljne skupine i Ljetnih kulinarskih kampova, održava inovativni kulinarski događaj, tj. manifestaciju Tisućljeća kulinarstva. Festival se održava u Arheološkom parku Budinjak. Tijekom festivala Tisućljeća kulinarstva, odn. dvodnevne kulinarske manifestacije, održane su radionice za pripremu jela iz prapovijesne, rimske, srednjovjekovne i tradicionalne žumberačke kuhinje. Posjetitelji pod stručnim vodstvom na početku obilaze poučnu stazu Staza kneževa i upoznaju se s bogatom arheološkom baštinom, kao i drugim prirodnim i kulturnim vrijednostima ovog zaštićenog područja. Tijekom posjeta posjetitelji sakupljaju samoniklo jestivo bilje koje je potrebno za pripremu nekih jela na kulinarskom festivalu. Posjetitelji uče prepoznati i prikupiti neke vrste samoniklog jestivog bilja. Nakon razgledavanja staze i branja bilja, posjetitelji se vraćaju u Eko centar Budinjak i razilaze se u četiri tematske radionice te uz pomoć iskusnih voditelja radionica i kuharica pripremaju posebna jela na otvorenoj vatri. U radionici prapovijesne kuhinje pripremaju ribu u glini tako da očiste pastrvu, a zatim je omotaju u lišće čička i oblože glinom. Nakon sušenja na suncu, riba u glini se ukopa u žar i peče oko sat vremena. Nakon razbijanja glinenog kalupa degustira se pastrva pečena po prapovijesnom receptu. Knedle od koprive izrađuju se od brašna, vode i koprive tako da se rukama masa oblikuje u male kuglice, zamota u prirodno platno i veže rafijom. Užareno kamenje sa žara uranja se u vodu čime temperatura vode dostigne vrenje, a knedle se termički obrade.

Na radionici rimske i srednjovjekovne kuhinje pripremaju se rimsko vino i nucato – »energetske pločice« te brojna jela s neobičnim začinima poput rimskog liquamena i srednjovjekovnog verjuice-a.

Za tradicijsku žumberačku kuhinju karakteristična je izrada maslaca – sudionici radionice »tuku« vrhnje u stupi, što je proces od oko sat vremena. Cijeli je festival tradicionalan i autohton, a za konzumaciju hrane koriste se replike arheoloških keramičkih nalaza i drugi pribor. Festival se održava početkom rujna i dobro je posjećen.

Društvo Trbuhovica že več kot deset let deluje na področju Primorsko-Goranske županije, v Prezidu, in sicer na področju ohranjanja kulturne dediščine, narave in zdravja. Prezid je med drugim znan po svojem izviru Trbuhovice, ki je prvi izvir reke Ljubljanice. Ključne dejavnosti Društva Trbuhovica so priprava predavanj, tečajev, razstav, delavnic, izletov v naravo na temo ohranjanja kulturne in naravne dediščine, še posebej kulinarične dediščine preko organizacije tečajev kuhanja tradicionalnih jedi, rednih razstav velikonočnih tradicionalnih jedi in pogrinjkov tega okolja. Člani Društva so ljubiteljski zbiratelji starih receptov in zgodb področja Gorskega Kotarja.

Društvo Trbuhovica v okviru projekta Uživam tradicijo organizira letna srečanja zeliščarjev in ljubiteljev narave v Prezidu. Dogodek, ki je zelo dobro obiskan, poteka v juliju. Vsi zeliščarji in ljubitelji narave se sprehodijo po energetski poti Trbuhovica in spoznavajo zdravilna zelišča, ki rastejo v Prezidu ter okolici in si ogledajo različne kulturne in naravne znamenitosti Prezida, kot so Hiša Vesel, Domovinska zbirka Prezid, Gasilski muzej, izvir Mlake, prvi parni stroj na Balkanu, leseni vodovod in mnoge druge. Poleg tega organizirajo tudi dogodke Tradicionalna žetev ovsa, Dnevi hrušk, Dnevi gozdnih sadežev, kjer gre za ohranjanje in spodbujanje starih običajev, razvoj okoljske zavesti in izobraževanje domačinov ter ostalih udeležencev teh dogodkov.

Rekreativna pot Trbuhovica poteka okoli mesteca Prezid in je dolga 7,5 km. Začrtana je tako, da jo lahko posameznik prehodi sam, pot je tudi dobro označena. V okviru organiziranih pohodov po poti pa si gostje že pred pohodom ogledajo razstavo tradicionalnih jedi in kuhinjskih pripomočkov, ki so jih uporabljali predniki na tem območju. Degustacija tradicionalnih jedi je za pohodnike pripravljena na posameznih točkah ob poti ter na zaključku. Značilna jed za kraj je krompirjevka, ki se lahko pripravlja na slani ali sladek način. Kot že ime pove, je glavna sestavina krompir, ki je bil osnovni poljski pridelek na tem območju.

The Association Trbuhovica has been active in the area of ​​the Primorje-Gorski Kotar County, in Prezid, for more than ten years, in the area of ​​preserving cultural heritage, nature and health. Prezid is known for its source of Trbuhovica, which is the first source of Ljubljanica River. The key activities of the Association Trbuhovica are the preparation of lectures, courses, exhibitions, workshops, field trips on the preservation of cultural and natural heritage, especially culinary heritage through the organization of courses for cooking traditional dishes, regular exhibitions of Easter traditional dishes and everyday dishes in this area. Members of the Association are collectors of old recipes and stories from the Gorski Kotar area.

Trbuhovica, as part of the “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” project, organizes annual meetings of the collectors of wild edible herbs and nature lovers every year in Prezid. A very well attended event takes place in July. All herbalists and nature lovers take a stroll along the Trbuhovica energy trail and discover medicinal herbs that grow around Prezid and visit the various cultural and natural sights of Prezid, such as Vesel House, Prezid Native Collection, Fire Museum, Mlake Spring and the first steam engine in the Balkans, wooden water system and many more.

In addition, Trbuhovica organizes traditional manifestations of barley harvest, pear days, forest fruit days, which relate to preserving and promoting old customs, developing environmental awareness and educating locals and other participants in events.

The recreational trail Trbuhovica runs around the town of Prezid and is 7.5 km long. It is designed so that the visitor can walk alone and the path is well marked. As a part of the organized excursions along the route, guests will see an exhibition of traditional dishes and kitchenware used by the ancestors of the area before the excursion. Tasting of traditional dishes is prepared at individual points of the route and at the very end. A typical dish of this place is called »krumpirjevka«, which can be prepared in a salty or sweet way. As the name implies, the main ingredient are potatoes, which was a basic agricultural crop in the area.

Udruga Trbuhovica već više od deset godina djeluje na području Primorsko-goranske županije, u Prezidu, na području očuvanja kulturne baštine, prirode i zdravlja. Prezid je poznat po izvoru Trbuhovice, koja je prvi izvor rijeke Ljubljanice. Ključne aktivnosti Udruge Trbuhovica su priprema predavanja, tečajeva, izložbi, radionica, terenskih izleta o očuvanju kulturne i prirodne baštine, posebice kulinarske baštine kroz organizaciju tečajeva za kuhanje tradicionalnih jela, redovite izložbe uskršnjih tradicionalnih jela i posuđa ovog kraja. Članovi Udruge su sakupljači starih recepata i priča s područja Gorskog kotara.

Udruga Trbuhovica u sklopu projekta Uživam tradicijo svake godine u Prezidu organizira godišnje susrete sakupljača samoniklog jestivog bilja i zaljubljenika u prirodu. Vrlo dobro posjećen događaj održava se u srpnju. Svi travari i ljubitelji prirode prošetaju se energetskom stazom Trbuhovica i otkrivaju ljekovito bilje koje raste u Prezidu i okolici i razgledaju razne kulturne i prirodne znamenitosti Prezida, poput kuće Vesel, Zavičajne kolekcije Prezida, Vatrogasnog Muzeja, izvora Mlake, prvog parnog stroja na Balkanu, drveni vodovod i mnoge druge. Osim toga, Trbuhovica organizira tradicionalne manifestacije žetve ječma, dane krušaka, dane šumskog voća, koje se odnose na očuvanje i promicanje starih običaja, razvijanje ekološke svijesti i edukaciju mještana i drugih sudionika u događanjima.

Rekreativna staza Trbuhovica vodi oko grada Prezida i duga je 7,5 km. Koncipirana je tako da je posjetitelj može sam proći, a put je dobro označen. U sklopu organiziranih izleta duž rute, gosti će prije izleta vidjeti izložbu tradicionalnih jela i kuhinjskog pribora koji su koristili preci tog područja. Degustacija tradicionalnih jela za izletnike priprema se na pojedinim točkama rute i na kraju. Tipično jelo tog mjesta je krumpirjevka (»krumpiruša«), koje se može pripremiti na slani ili slatki način. Kao što naziv govori, glavni sastojak je krumpir, koji je bio osnovna poljoprivredna kultura na tom području.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je javni izobraževalni zavod, ki izobražuje na srednješolskem in višješolskem nivoju, izvaja pa tudi izobraževanje odraslih. Izobraževanja in razvojno – raziskovalna dela izvaja in razvija na področjih kmetijstva, živilstva, hortikulture, gozdarstva, varstva narave, gostinstva in turizma. Je vodilni partner Konzorcija biotehniških šol Slovenije, ki združuje 12 šol s področja biotehnike na ravni celotne Slovenije.

Delovanje Grma Novo mesto je močno prepleteno z izobraževanjem za ohranjanje naravne in kulturne dediščino, kakor tudi za njihovo vključitev v sodobne razvojne trende na vseh področjih dela zavoda. Izobraževanje izvaja tako v formalnem in neformalnem izobraževalnem procesu, kar je, z izvedbo številnih formalnih izobraževanj in delavnic za različne ciljne skupine, še posebej izpostavil v okviru projekta Uživam tradicijo. Grm Novo mesto daje velik poudarek izobraževanju za pridelavo in predelavo hrane, kar izvaja v okviru realnega proizvodnega procesa. Slednje je dalo projektu Uživam tradicijo še dodatno težo. Na projekt je ugodno vplivala tudi gostinsko – turistična dejavnost Grma Novo mesto, ki se je najintenzivneje izkazovala skozi razvoj kulinarične ponudbe njihove Hiše kulinarike in turizma. Poudarjajo uporabo lokalnih, sezonskih in tradicionalnih živil v gastronomski ponudbi, ki je vezana na kulinarično dediščino.

Grm Novo mesto ima tudi šolski vinograd, kjer v njegovem osrčju stoji šolska zidanica, v katero se je v okviru projekta Uživam tradicijo usmerjal velik del aktivnosti. Celostna obnova šolske zidanice na Trški gori se je zaključila z otvoritvijo na Martinovo 2018.

Zidanica je bila od nekdaj del šolske infrastrukture (domnevno sega v leto 1836), skupaj s skoraj 3 ha vinograda, ki jo obdaja. V treh desetletjih prizadevanj za obnovo so v okviru projekta Uživam tradicijo prejeli okoli 300.000 evrov za prenovo zidanice, ki je potekala v skladu z obnovo po predpisih za objekt kulturne dediščine. Zidanica vsebuje več manjših prostorov, v predelu kuhinje ima štedilnik na trda goriva in krušno peč, v mansardi je urejenih nekaj prenočitvenih kapacitet, ki bodo lahko služile za sprejem obiskovalcev. V kleti pa je urejena tudi stalna razstava, etnološka zbirka, starih pripomočkov za delo v vinogradu ter panoji, ki prikazujejo zgodovino Trške gore.

Obnovljena zidanica je večnamenska, v njej izvajajo različne dogodke, kot so degustacije, Salamijade, Martinovanja, kulinarične dogodke ob cerkvenih praznikih (npr. Mala maša) in druge organizirane dogodke, kot je pohod Po Slakovi poti in podobno. Šolska zidanica pa služi predvsem v izobraževalne namene za dijake, študente in obiskovalce. Gre za prostor, ki nudi veliko možnosti za odlične izvedbe doživljajskega turizma (predstavitev dolenjske zgodbe s kulinariko, prikaz peke v krušni peči, vodene degustacije cvička…), ob katerih šola krepi tudi odnos do kulinarične in naravne dediščine območja.

Grm Novo mesto – The Centre of Biotechnics and Tourism is a public educational institution that provides education at secondary and tertiary level while also offering programs for adult learners. Education and research development activities are conducted in the field of agriculture, food industry, horticulture, forestry, nature protection, catering, and tourism. Grm Novo mesto is a leading partner of Consortium of Biotechnical Schools of Slovenia that links 12 schools in the field of biotechnics across Slovenia.

Educational activities of Grm Novo mesto are tightly related to cultural and natural heritage preservation. Those values are part of all other institutional activities. Grm Novo mesto provides formal and informal educational programs. Within the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” Grm Novo mesto provides different formal educational programs and workshops for different target groups. The focus is mostly on food production and processing education program with its practical part being conducted in a real production environment that has given the project special meaning. Catering and tourism activities of Grm Novo mesto are highly valuable for the project, especially the development of rich culinary offer in its House of culinary and tourism. The gastronomic offer of the House of culinary and tourism is based on local, seasonal, and traditional ingredients, while following culinary heritage recipes.

Grm Novo mesto has a nice vineyard with a vineyard cottage in the middle of it. Most of the activities within the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” are closely related to the vineyard cottage. Its renovation finished on St. Martin’s day, 2018. 

Over three decades of efforts for getting the grands, the school received around € 300,000 for the renovation of the vineyard cottage within the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition”. The renovation strictly followed cultural heritage regulations. The vineyard cottage has several smaller rooms, there is wood-burning cook stove with wood-fired oven in the kitchen area. In the attic, there are accommodation facilities that will serve visitors. In the wine cellar of the vineyard cottage is also a permanent exhibition, an ethnological collection of old vineyard tools and equipment and display panels presenting the history of Trška gora.

The renovated vineyard cottage is multifunctional. It hosts different happenings like degustation events, salami festivals, St. Martin’s festivals, culinary events on church holidays (for example the mass on Virgin Mary’s birthday) and other organized events, such as Slak’s Tour and others. The School vineyard cottage primarily serves for educational purposes focusing on high school students, students, and adult learners. It is a place that offers many possibilities for adventure tourism (story telling about Dolenjska region through cuisine, presentations of wood-fired oven baking, guided tasting of wine Cviček etc.) while strengthening appreciation of culinary and natural heritage.

Grm Novo mesto – Centar za biotehniku i turizam je javna obrazovna ustanova koja pruža obrazovanje na srednjoj i višeškolskoj razini te ujedno i obrazovanje odraslih. Obrazovni i razvojno istraživački radovi provode se i razvijaju na područjima poljoprivrede, prehrambene industrije, vrtlarstva, šumarstva, zaštite prirode, ugostiteljstva i turizma. Grm Novo mesto je vodeći partner Konzorcija biotehničkih škola Slovenije koji okuplja 12 škola iz područja biotehnologije širom Slovenije.

Grm Novo mesto jako je aktivan u smislu obrazovanja za očuvanje prirodne i kulturne baštine, te njihovog uključivanja u suvremene razvojne trendove na svim područjima rada zavoda. Obrazovanje se provodi kroz formalne i neformalne obrazovne procese, što se kroz izvedbu brojnih formalnih edukacija i radionica za različite ciljne skupine posebno istaknulo u projektu Uživam tradicijo. Grm Novo mesto daje veliku važnost edukaciji u proizvodnji i preradi hrane koju provodi u realnom procesu proizvodnje. Potonje je projektu Uživam tradicijo imalo dodatnu težinu. Na projekt je povoljno utjecala i ugostiteljsko-turistička djelatnost Grma Novo mesto, što se najopsežnije pokazalo razvojem kulinarske ponude Kuće kulinarstva i turizma koja naglašava potrebu uključivanja lokalnih, sezonskih i tradicionalnih namirnica u gastronomsku ponudu koja se odnosi i na kulinarsku baštinu.

Grm Novo mesto ima i školski vinograd u čijem je srcu školska klet, v kojoj je velik dio aktivnosti usmjerenih na aktivnosti v okviru projekta Uživam tradicijo. Kompleksna obnova školske kleti na Trškoj gori završena je otvaranjem na dan Martinje 2018. godine.

Školska klijet je oduvijek bila dio školske infrastrukture (i navodno datira iz 1836.), zajedno s gotovo 3 ha vinograda. Tijekom tri desetljeća nastojanja na obnovi, škola je u okviru projekta Uživam tradicijo dobila 300.000 eura za obnovu klijeti, koja je izvedena u skladu s propisima obnove objekata kulturne baštine. Klijet ima nekoliko manjih soba, u kuhinji se nalazi štednjak na kruta goriva i krušna peć, u potkrovlju se nalaze smještajni kapaciteti koji će moći poslužiti posjetiteljima.  U podrumu se nalazi i stalna izložba, etnološka zbirka, staro vinogradarski alati te panoi koji prikazuju povijest Trške gore.

Obnovljena klet je višenamjenska, u njoj se održavaju razna događanja poput degustacija, salamijada, Martinje, kulinarski događaji u crkvenim blagdanima (na primjer Mala maša) i drugi organizirani događaji poput Po Slakovoj ruti i slično. Školska klijet služi prvenstveno u obrazovne svrhe učenika i studenata te posjetitelja. To je mjesto koje nudi brojne mogućnosti za izvrsna iskustva doživljajnog turizma (predstavljanje dolenjskih priča vezanih na kulinariku, predstavljanje pečenja u krušnoj peći, vođene degustacije cvičeka…), uz koje škola također jača svoj odnos prema kulinarskoj i prirodnoj baštini ovog područja.

Je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulturne dediščine, z velikim poudarkom na obujanju in ohranjanju kulinarične dediščine, zlasti dediščine poprtnika. Ima tudi zelo bogate izkušnje ter znanja na področju aktiviranja različnih dediščinskih skupnosti. Je tudi pobudnik za nastanek projekta Uživam tradicijo. Veliko svojih projektnih aktivnosti izvaja na Trubarjevi domačiji na Rašici pri Velikih Laščah. Zavod Parnas dediščino jemlje kot navdih za svoje aktivnosti in to prenaša na dediščinske skupnosti, ki jih spodbuja in podpira. V okviru projekta pripravlja tudi priročnik za vzpostavljanje dediščinskih skupnosti.

Še posebej dejavna je dediščinska skupnost, ki ohranja pripravo poprtnikov, božičnega kruha (obredna jed). Priprava poprtnikov je od leta 2013 kot nesnovna dediščina vpisana v Registru nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, kar potrjuje zaščitni znak registra nesnovne kulturne dediščine. Do julija 2019 je bilo evidentiranih 14 nosilcev nesnovne dediščine priprave poprtnika, Zavod Parnas pa povezuje vse nosilce, organizira skupne akcije in sodeluje pri akcijah posameznih nosilcev. Vsi nosilci so povezani v dediščinsko skupnost priprave poprtnika. Zavod Parnas spodbuja širitev dediščinske skupnosti na mednarodni nivo v smeri razglasitve svetovne Unescove dediščine priprave božičnega kruha, raziskuje teren pri iskanju ohranjenosti dediščine priprave poprtnika, v Sloveniji pa hkrati gradi model čezmejnega sodelovanja ohranjanja dediščine priprave božičnega kruha v projektu Uživam tradicijo.

Decembra 2018 je Parnas v okviru projekta Uživam tradicijo organiziral prvi čezmejni festival božičnega kruha, ki je potekal v času od 15. 11. 2018 do 6. 1. 2019 (festival pa že poteka od novembra 2019 do januarja 2020). V času prvega leta festivala se je zvrstilo 36 dogodkov, razstav, delavnic in drugih aktivnosti nosilcev dediščine priprave božičnega kruha v Sloveniji in na Hrvaškem. Festival je potekal na različnih lokacijah v Sloveniji in na Hrvaškem, v sodelovanju z nosilci nesnovne dediščine priprave poprtnika, podpornimi institucijami njihove dediščinske skupnosti priprave poprtnika (šolami, občinami, društvi, zavodi in drugimi organizacijami ter posamezniki) in projektnimi partnerji projekta Uživam tradicijo. V času festivala, za katerega si Zavod Parnas s partnerji prizadeva, da bo postal tradicionalen v decembrskem času, je bilo do sedaj izvedeno: kulinarična delavnica o peki dvoglavih ptic in sladkih čebeljih panjev, o izdelavi knjižic – miniaturk o božičnem kruhu v Prezidu, številne delavnice peke poprtnikov in potic in razstave poprtnikov, več izobraževanj za šole in širšo javnost, predstavitve na sejmih v Sloveniji.

Zavod Parnas pa v okviru projekta Uživam tradicijo organizira tudi tematske kulinarične sprehode (npr. na temo Marina Krpana – Čigav je Krpan; Ob dnevu očarljivih rastlin …),  izvaja prikaze priprave različnih štrukljev – Gremo na štruklje, ki ga vključuje v Praznik suhega sadja na Gradežu …

PARNAS Institute is non-governmental, non-profit organization that works in public interest in the field of cultural heritage, with a strong focus on revitalization and preservation of cultural heritage, especially Christmas bread poprtnik. The organization has rich experiences and knowledge on activating heritage communities. PARNAS Institute was the initiator of the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition”. Many of their projects are held in Trubar Homestead in Rašica near Velike Lašče. Heritage is an inspiration for their activities through which they are passing knowledge to heritage communities that are being encouraged and supported.

The most active is heritage community, which focuses on making Christmas bread poprtnik preservation (ritual dish). Since 2013, making Christmas bread poprtnik is, as intangible heritage, registered in the intangible heritage register by Ministry of Culture, which attributes a trademark of Intangible Cultural Heritage. Up until July 2019, there are 14 intangible heritage holders of making Christmas bread poprtnik. PARNAS Institute connects the holders, organizes joint actions, and takes part in actions of individual holders. All the holders unite in the Christmas bread poprtnik heritage community. PARNAS Institute works on expansion of heritage community at international level to gain proclamation of UNESCO’s World Heritage of making Christmas bread poprtnik. They explore the terrain, pursuing Christmas bread heritage preservation. At national level, PARNAS Institute builds a cross-border model of cooperation on Christmas bread heritage preservation within the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition”.

In December 2018, PARNAS Institute organized the first cross-border Christmas bread festival as part of the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” which was held from November 15th 2018 to January 6th 2019 (the festival is already underway from November 2019 until January 2020). During the first year of the festival, 36 events, exhibitions, workshops and other activities were organized by heritage holders who were making Christmas bread in Slovenia and Croatia. The festival was held at various locations in Slovenia and Croatia, in organization with the making Christmas bread poprtnik intangible heritage holders, support institutions (schools, municipalities, associations, institutions, other organizations and individuals) and partners of project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition”. During the festival (for which PARNAS Institute and its partners are striving to become traditional in the month of December) much was accomplished: a culinary workshop on baking two-headed birds and sweet bee hives, a workshop on making miniature booklets on making Christmas bread in Prezid, several workshops on making Christmas bread poprtnik and potica, numerous Christmas bread poprtnik exhibitions, several trainings for students as well as general public, and presentations at fairs in Slovenia.

PARNAS Institute also organizes thematic food tours (for example on theme about Martin Krpan – Whose is Krpan?; The Day of Enchanting Plants etc.) performs demonstrations of making various types of dumplings (Let’s go having some dumplings) that are also a part of the festival of dried fruits at Gradež.

Zavod Parnas nevladina je i neprofitna organizacija koja djeluje u javnom interesu na području kulturne baštine sa snažnim naglaskom na promidžbi i očuvanju kulinarske baštine, posebice baštine poprtnika. Također posjeduje vrlo bogato iskustvo i znanja u aktiviranju različitih baštinskih zajednica. Zavod je i pokretač projekta Uživam tradicijo. Mnogo svojih projektnih aktivnosti izvodi na Trubarjevu domaćinstvu na Rašici kod Velikih Lašča. Zavod Parnas shvaća baštinu kao nadahnuće za svoje aktivnosti i sve to prenosi na baštinske zajednice koje potiče i podržava. U sklopu projekta priprema i priručnik za uspostavljanje baštinskih zajednica.

Posebice je aktivna baštinska zajednica koja nastavlja s tradicijom pripreme poprtnika, božićnog kruha (obredno jelo). Priprema poprtnika kao nematerijalna je baština od 2013. godine upisana u Registar nematerijalne kulturne baštine pri Ministarstvu kulture, što potvrđuje i zaštitni znak   Registra nematerijalne kulturne baštine. Do srpnja 2019. godine evidentirano je 14 nositelja nematerijalne baštine pripreme poprtnika, a Zavod Parnas povezuje sve nositelje, organizira zajedničke akcije i sudjeluje u akcijama pojedinačnih nositelja. Svi nositelji povezani su u baštinsku  zajednicu pripreme poprtnika. Zavod Parnas potiče širenje baštinske zajednice na međunarodnu razinu s ciljem uvrštenja pripreme božićnog kruha na popis UNESCO-ove svjetske baštine, istražuje teren u potrazi za očuvanjem tradicije pripreme poprtnika, a u Sloveniji istodobno stvara model prekogranične suradnje za očuvanje tradicije pripreme božićnog kruha u projektu Uživam tradiciju.

U prosincu 2018. godine Parnas je u sklopu projekta Uživam tradicijo organizirao prvi prekogranični Festival božićnog kruha koji se odvijao od 15. studenoga 2018. do 6. siječnja 2019. godine (festival se također već provodi od studenog 2019. do siječnja 2020. godine). Tijekom prve godine festivala održano je 36 događaja, izložbi, radionica i drugih aktivnosti nositelja tradicionalne pripreme božićnog kruha u Sloveniji i u Hrvatskoj. Festival je održan na različitim lokacijama u Sloveniji i Hrvatskoj, u suradnji s nositeljima nematerijalne baštine pripreme poprtnika, potpornim institucijama i njihovim baštinskim zajednicama pripreme poprtnika (školama, općinama, društvima, zavodima, drugim organizacijama i pojedincima) te partnerima projekta Uživam tradicijo. Tijekom festivala, za koji se Zavod Parnas s partnerima zalaže da se tradicionalno održava u prosincu, održani su sljedeći događaji: kulinarska radionica pečenja dvoglavih ptica i slatkih pčelinjih košnica, izrada minijaturnih knjižica o božićnom kruhu u Prezidu, brojne radionice pečenja poprtnika i potica te izložbe poprtnika, mnoga predavanja za škole i širu javnost te prezentacije na sajmovima u Sloveniji.

Zavod Parnas u sklopu projekta Uživam tradicijo organizira i tematske kulinarske šetnje (npr. na temu Martina Krpana – Čiji je Krpan? ili Dan očaranosti biljkama, 13 …) te izvodi prezentaciju pripreme različitih štrukla – Idemo na štrukle – koja se održava u sklopu Festivala sušenog voća na Gradežu…

ZARA je javna ustanova, ki deluje na področju politike regionalnega razvoja Krapinsko-zagorske županije, skrbi za krepitev družbeno – ekonomskega razvoja omenjenega področja, prav tako pa ima razvito močno mednarodno sodelovanje. V projektu Uživam tradicijo poleg izvedbe različnih kulinaričnih delavnic za različne ciljne skupine sodeluje z dvema dogodkoma, Štruklijado in Babičinimi kolači, ki tradicionalno potekajo vsako leto. Štruklijada je dogodek, ki poteka v Krapinsko-zagorski županiji, katerega osnovni cilj je promocija in zaščita zagorskih štrukljev, tradicionalne jedi in prepoznavne blagovne znamke Zagorja. Poleg tega se na ta način tudi dolgoročno ščiti ugled ter izvirnost recepture in sestavin. Dogodek ima razstavno-tekmovalni značaj, v katerem se najboljši zagorski gostinci potegujejo za naslov »Prvi štruklji Zagorja«. Odvija se na prostem in vsako leto privabi številne obiskovalce, okoli 20.000, dogodek pa spremljajo degustacije, nagradne igre, delavnice, prikaz starih običajev, kulturno zabavni program in nastopi kulturno umetniških društev in tamburašev. Obiskovalci imajo možnost ogleda priprave štrukljev in tudi pokušanje le-teh.

Štruklji so pripravljeni s svežim kravjim sirom (skuta), jajci, soljo, oljem (rastlinsko ali sončnično) ali maslom ali svinjsko mastjo in koruzno moko, pomešano s pšenično, kislo smetano, vse v točno določenih količinah. Tekom let se je originalni recept modificiral, s tem pa tudi način priprave, zato je v sodelovanju s strokovnjaki s področja gastronomije, agronomije in turizma pripravljen avtohton gastronomski proizvod in promocijo zagorskega štruklja.

Dogodek Babičini kolači poteka pa v obliki tekmovanja zagorskih babic v pripravi tradicionalnih avtohtonih sladic, po receptih, ki so jih podedovale od mam, babic, prababic. Gre za poseben dogodek Krapinsko-zagorske županije, ki promovira vrednote žensk, družine in ohranja gastronomsko tradicijo Zagorja. Na tekmovanju se ocenjuje avtentičnost recepture, uporabljene sestavine, okus, izgled in izvirnost predstavitve. Poleg enega od treh osvojenih mest, se babice potegujejo tudi za priznanje za vizualni vtis pod nazivom “Izvorno zagorsko”. V tej kategoriji se ocenjuje splošni vtis, v kolikšni meri so se lahko tekmovalke s svojimi oblačili, ki so jih izbrale za dogodek in dekoracijo svojega predstavitvenega mesta približale nekdanjemu zagorskemu duhu in tradiciji.

Po pravilih je tekmovanje naslednje leto v kraju, od koder prihaja babica, ki je na tekmovanju zmagala. Tako se Babičini kolači vsako leto odvijajo na drugem koncu Zagorja. Po zaključku dogodka in tekmovanja se vsako leto izda tudi knjiga z recepti vseh tekmujočih babic.

ZARA is a public institution active in the field of regional development of Krapina-Zagorje County. ZARA is responsible for enhancing the socio-economic development of the area, and is distinguished by its strong international cooperation.

Within the project “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition”, ZARA organizes various culinary workshops for different target groups, and participates in two festivals – Štruklijada (Dumpling festival) and Babiči kolači (Grandma’s pastries), which are held annually. The main goal of Dumpling festival, an event that takes place in Krapina-Zagorje County, is promotion and protection of authentic Zagorje dumplings as well as the distinctive Zagorje brand. In this way, the reputation and originality of the recipe with its ingredients are preserved on the long run. The finest Zagorje caterers compete for the title “Best Zagorski Dumplings”. The event takes place outdoors. Each year, around 20,000 tourists visit the event. They can join tastings, sweepstakes, workshops, displays of ancient customs, and enjoy rich cultural entertainment program as well as performances by artistic and cultural societies’ performance and the great tamburitza artists. Visitors have the opportunity to observe preparation of dumplings and to taste them.

Dumplings are prepared using fresh cottage cheese (curd), eggs, salt, oil (vegetable or sunflower), butter or lard, corn flour, mixed with wheat flour, sour cream, all in specified quantities. Over the years, the original recipe has been altered and so the method of dish preparation. Therefore, experts in the fields of gastronomy, agronomy and tourism created the authentic gastronomic product together with promotion actions of Zagorski dumplings.

The Grandma’s pastries event takes place in the form of Zagorje grandmothers’ competition in preparing traditional desserts made by recipes of their mothers, grandmothers and great-grandmothers. It is a special Krapina-Zagorje County event that promotes the values of women and family, and is focused on preserving Zagorje gastronomic tradition. The authenticity of the recipes, ingredients used, taste, appearance, and originality of the presentation are evaluated. Additionally to the 1st, 2nd and 3rd trophies, the grandmothers might get award for the best creative presentation of the dish as “Authentic Zagorje”. In this category, overall impression of the clothing chosen for the event by the contestants as well as decoration of their showrooms is being assessed. The judges evaluate how close they managed to come to ancient Zagorje spirit and tradition.

According to the rules, the competition next year is held in town where the grandmother who won the competition comes from. Thus, Grandma’s pastries are held every year at other part of Zagorje. At the end of the event, a recipe book (that includes all the competitors’ recipes) is published every year.

ZARA je javna ustanova aktivna u području politike regionalnog razvoja Krapinsko-zagorske županije, odgovorna za jačanje društveno-ekonomskog razvoja područja sa isto tako razvijenom međunarodnom suradnjom.

U okviru projekta Uživam tradicijo uz izvedbu različitih kulinarskih radionica za različite ciljne skupine, ZARA sudjeluje i u dvije manifestacije, Štruklijadi i Babičinim kolačima, koje se već tradicionalno održavaju svake godine. Štruklijada je županijska manifestacija čiji je osnovni cilj promocija te zaštita zagorskih štrukli, tradicionalnog zagorskog jela i prepoznatljivog brenda Zagorja. Osim toga na taj način se dugoročno štiti ugled, originalnost recepture i izvornost namirnica. Manifestacija ima izložbeno-natjecateljski karakter u kojem se najbolji zagorski ugostitelji natječu za titulu „prvih štrukla Zagorja“. Odvija se na otvorenom i svake godine manifestaciju posjeti velik broj posjetitelja, oko 20.000, a prate je različite degustacije, nagradne igre, radionice, prikazi starih običaja, kulturno-zabavni program uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i tamburaša. Posjetitelji imaju priliku prisustvovati izradi štrukla kao i degustirati iste.

Štrukli se pripremaju od domaćih namirnica kao što su svježi kravlji sir, jaja, kukuruzno brašno pomiješano s pšeničnim, sol, ulje (biljno ili suncokretovo) ili maslac ili svinjska mast te kiselo vrhnje u točno određenim omjerima.

Tijekom godina izvorni recept je modificiran, a samim time i metoda pripreme, pa je u suradnji sa stručnjacima iz područja gastronomije, agronomije i turizma stvoren autohtoni gastronomski proizvod i promocija zagorskih štrukla.

Manifestacija „Babičini kolači“ odvija se u obliku natjecanja zagorskih baka u pripremi autohtonih slastica po receptima što su ih naslijedile od svojih majki, baka i prabaka. Jedinstvena je manifestacija Krapinsko-zagorske županije kojom se promiče vrijednosti žena, obitelji te živom čuva gastronomsku tradiciju Zagorja. U okviru natjecanja ocjenjuje se autentičnost recepta, korišteni sastojci, okus, izgled i originalnost prezentacije. Osim za jedno od tri pobjednička mjesta, babice se natječu i za priznanje za vizualni dojam pod nazivom „Izvorno zagorsko“. U ovoj kategoriji boduje se opći dojam koliko su se natjecateljice svojom odjećom koju su odabrale nositi prilikom manifestacije i dekoracijom svog izlagačkog mjesta uspjele približiti starini zagorskog duha i tradiciji. Prema pravilima, pobjednica dovodi natjecanje iduće godine u svoj kraj tako da se „Babičini kolači“ svake godine održavaju u drugom dijelu Zagorja. Svake godine, nakon održane manifestacije i natjecanja izdaje se knjiga svih recepata natjecateljica.

Spletno mesto www.kulinaricna-dozivetja.eu uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za njegovo delovanje, za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za spremljanje anonimnih podatkov o obiskanosti. S klikom na gumb »Dovolim piškotke« se strinjate z uporabo navedenih piškotkov. Če se z uporabno piškotkov ne strinjate, lahko nastavitve prilagodite s klikom na gumb »Nastavitve piškotkov«, pri čemer bodo še vedno uporabljeni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Več informacij o piškotkih