Kulinarična doživetja z Uživam tradicijo

Kulinarična doživetja omogočajo raziskovanje različnih destinacij skozi sodobno kulinariko in kulinarično dediščino ter sodijo med izkušnje, ki si jih najbolj zapomnimo o kraju, ki smo ga obiskali. Doživetja so lahko prijetna ali tudi ne, vsekakor pa si jih zapomnimo. Kulinarična doživetja so tako izjemno pomemben del turistične ponudbe vsake države. Vse to velja tudi za Slovenijo in Hrvaško. V okviru obeh držav poteka več čezmejnih projektov, ki jih vsebinsko povezuje kulinarika. Med njimi je tudi projekt Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana – na kratko Uživam tradicijo, ki je del programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt Uživam tradicijo (https://www.uzivam-tradicijo.eu/si/) je plod dela 8 projektnih partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana – vodilni in projektni partner),  PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Naj Tura d. o. o. (Slovenije), Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Udruga za zdrav život i zdravu prirodu “Trbuhovica” Prezid, Turistička zajednica općine Vrsar – TZO Vrsar in Zagorska razvojna agencija d.o.o. – ZARA (Hrvaška). Pri projektu sodelujejo tudi pridruženi partnerji: JZ Turizem Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Zavod lončarska vas Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor in Muzeji Hrvatskog zagorja. Poleg tega se je v času poteka projekta pri izvedbi različnih aktivnosti k projektu pridružila še Srednja šola Zabok, različna društva …

Projekt poteka 30 mesecev in se z 31. 12. 2019 zaključuje, a aktivnosti projektni partnerji nadaljujemo naprej na različne načine.

Območje od Panonije do Jadrana oz. od Prekmurja do Istre je bogato s kulturnimi in naravnimi spomeniki, od muzejev do naravnih parkov… Zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti z nesnovno dediščino, ki med drugim vključuje dediščino kulinarične kulture, šege, navade in obrti, je dediščina ključna za razvoj turizma omenjenega področja. Glavni cilj projekta Uživam tradicijo je v vzpostaviti kulinarične transverzale na tej poti, ki obiskovalcem dogodkov, festivalov, delavnic in kulinaričnih tur, na različnih območjih te dediščine, ki potekajo v sodelovanju z dediščinskimi skupnostmi v sestavi lokalnih ponudnikov hrane in storitev, prostovoljcev, dijakov, študentov, učiteljev različnih šol ter drugih inštitucij, ponuja zanimiva doživetja preko zgodb o avtohtoni tradiciji, običajih in kulinariki.

Bistvo projekta je v aktivnostih, ki so vezane na kulturno in naravno dediščino in vključevanje le-te v turistično ponudbo področja, ki je del projekta. V projektu je velik del vsebin tako vezanih na odkrivanje in ohranjanje bogate kulinarične dediščine, a tudi na njeno prilagajanje trendom sodobnega časa.

Ena izmed aktivnosti projekta je tudi ta spletno-mobilna aplikacija (spletno mesto), ki bo obiskovalcem oz. uporabnikom ponujala kulinarična doživetja o Sloveniji in Hrvaški na drugačen,  poučni način. Tu boste našli različne recepte iz kulinarične dediščine področja, ki ga pokriva projekt, torej, od Prekmurja do Istre, pa tudi ostale predele Slovenije in Hrvaške. Kulinarično dediščino je namreč težko omejiti na le določeno področje, saj so ponekod velike podobnosti v pripravi jedi. Kulinarično dediščino bomo predstavili v izvirnih oblikah in tudi prilagojeno sodobnim trendom. Poleg receptov pa boste tu našli še veliko drugih zanimivosti, ki so vezane na projekt, naravno in kulturno dediščino, predstavljeni bodo različni dogodki, festivali, delavnice, ture na omenjeni transverzali, ki jih bomo izvajali v bodoče.

Zato vabljeni k spremljanju!

Culinary Experiences with Enjoy Tradition (The “Uživam tradicijo – Enjoy Tradition” project)

Culinary experiences make it possible to explore different destinations through contemporary cuisine and culinary heritage and are among the experiences we remember most about the place we visited. Adventures may or may not be enjoyable, but we certainly remember them. Culinary experiences are such an extremely important part of every country’s tourism offer. All this also applies to Slovenia and Croatia. In both countries, there are several cross-border projects linked in terms of culinary content. Among them is the project Enjoy Tradition of culinary transversal from Pannonia to the Adriatic – in short Enjoy Tradition. The project is part of the Interreg V-A Slovenia – Croatia cooperation program in the 2014-2020 programming period and co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF). The project (https://www.uzivam-tradicijo.eu/en/) is the result of the work of 8 project partners from Slovenia and Croatia: Biotechnical Educational Centre Ljubljana (BIC Ljubljana – Leading and Project Partner), PARNAS Institute for Culture and Tourism , Velike Lašče, Grm Novo mesto – the Centre of Biotechnics and Tourism, Naj Tura LtD. (Slovenia), Public Institution »Žumberak – Samoborsko gorje Nature Park«, Association for Healthy Life and Healthy Nature “Trbuhovica” Prezid, Vrsar Tourist Board – TZO Vrsar and Zagorje Development Agency – ZARA (Croatia). Associated partners are also involved in the project: Public Institution Tourism Ljubljana, The Museum and Galleries of Ljubljana, Potters’ Village Institute Filovci, Samobor Museum, Economic, Commercial and Catering High School Samobor and Museums of the Croatian Zagorje. In addition, during the course of the project, High School Zabok and other various institutions joined the project in carrying out various activities…

The project lasts for 30 months and ends on December 31, 2019, but we continue the activities of the project partners in different ways.

The area from Pannonia to the Adriatic, respectively from Prekmurje to Istria is rich in cultural and natural monuments, from museums to nature parks … Due to its diversity and intricacy with intangible heritage, which includes, among other things, the heritage of culinary culture, customs, traditional crafts, heritage is crucial for the development of tourism in the area. The main goal of the project is to establish a culinary transversal – providing visitors of events, festivals, workshops and culinary tours in different areas of this heritage, in collaboration with heritage communities consisting of local food and service providers, volunteers, students and teachers from different schools and other institutions, exciting experiences through stories of tradition, customs and cuisine. The essence of the project is in activities related to cultural and natural heritage and its inclusion in the tourist offer of the area that is part of the project. The project contains a large part of contents related to the discovery and preservation of the rich culinary heritage, but also to its adaptation to the trends of modern times.

One of the activities of the project is this web-based mobile application (website) which will help visitors or users of the website to culinary experience Slovenia and Croatia in a different, educational way. Here you will find various recipes from the culinary heritage of the area covered by the project, from Prekmurje to Istria, as well as other parts of Slovenia and Croatia. Culinary heritage is difficult to confine to a specific area, since in some places there are great similarities in the preparation of dishes. Culinary heritage will be presented in its original forms and also adapted to contemporary trends. In addition to the recipes, you will also find many other attractions related to the project, natural and cultural heritage, as well as various events, festivals, workshops, tours on the aforementioned transversal, which we will carry out in the future.

So welcome to follow us!

KULINARSKI DOŽIVLJAJI S UŽIVANJEM TRADICIJE (PROJEKT »UŽIVAM TRADICIJO«)

Kulinarski doživljaji omogućavaju istraživanje različitih odredišta kroz suvremenu kuhinju i kulinarsku baštinu te spadaju u doživljaje kojih se najviše sjećamo s mjesta koje smo posjetili. Pustolovine mogu ili ne moraju biti ugodne, ali sigurno ih se sjećamo. Kulinarska iskustva tako su izuzetno važan dio turističke ponude svake zemlje. Sve to vrijedi i za Sloveniju i Hrvatsku. U obje zemlje postoji nekoliko prekograničnih projekata koje sadržajno povezuje kulinarstvo. Među njima je i projekt Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana – ukratko, »Uživam tradicijo«, koji je dio programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u programskom razdoblju 2014. – 2020. i sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Projekt »Uživam tradicijo« (https://www.uzivam-tradicijo.eu/hr/) rezultat je rada 8 projektnih partnera iz Slovenije i Hrvatske: Biotehnički edukacijski centar Ljubljana (BIC Ljubljana – vodeći i projektni partner), Institut za kulturu i turizam PARNAS , Velike Lašče, Grm Novo mesto – centar biotehnologije i turizma, Naj Tura d. o. o. (Slovenija), Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, Udruga za zdrav život i zdravu prirodu »Trbuhovica« Prezid, Turistička zajednica općine Vrsar – Turistička zajednica Vrsara i Zagorska razvojna agencija d.o.o. – ZARA (Hrvatska). U projekt su uključeni i pridruženi partneri: Javna ustanova Turizam Ljubljana, Muzeji i galerije grada Ljubljane, Institut za lončarsko selo Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor te Muzeji Hrvatskog zagorja. Pored toga, tijekom projekta pridružila nam se Srednja škola Zabok te razne udruge u obavljanju različitih aktivnosti …

Projekt traje 30 mjeseci i završava 31. prosinca 2019., no aktivnosti projektnih partnera nastavljamo na različite načine.

Područje od Panonije do Jadrana, odn. od Prekmurja do Istre bogato je kulturnim i prirodnim spomenicima, od muzeja do parkova prirode … Zbog svoje raznolikosti i isprepletenosti s nematerijalnom baštinom, koja između ostalog uključuje i kulinarsku baštinu, običaje i tradicijske zanate, baština je ključna za razvoj turizma na tom području. Glavni cilj projekta »Uživam tradicijo« je uspostavljanje kulinarske transverzale u ovim različitim područjima bogatim baštinom koja će posjetiteljima pružiti uzbudljiva iskustva kroz priče o autohtonim tradicijama, običajima i kuhinji kroz događanja, festivale, radionice i kulinarska putovanja, u suradnji s baštinskim zajednicama koje se sastoje od lokalnih pružatelja usluga, volontera, studenata te učenika i nastavnika iz različitih škola i drugih ustanova. Suština projekta je u aktivnostima vezanim uz kulturnu i prirodnu baštinu i njezino uključivanje u turističku ponudu projektnog područja. Projekt sadrži veliki dio sadržaja koji se odnose na otkrivanje i očuvanje bogate kulinarske baštine, ali i prilagođavanje trendovima modernog vremena.

Jedna od aktivnosti projekta je i web-bazirana mobilna aplikacija (web stranica) koja će ponuditi posjetiteljima, odn. korisnicima aplikacije, kulinarska iskustva Slovenije i Hrvatske na drugačiji, poučan način. Ovdje ćete pronaći razne recepte iz kulinarske baštine projektnih područja, od Prekmurja do Istre, ali i drugih dijelova Slovenije i Hrvatske. Kulinarsku baštinu teško je ograničiti na određeno područje, jer na nekim mjestima postoje velike sličnosti u pripremi jela. Kulinarska baština bit će predstavljena u izvornim oblicima i također prilagođena suvremenim trendovima. Osim recepata, naći ćete i mnoge druge atrakcije povezane s projektom, prirodnom i kulturnom baštinom, kao i razne događaje, festivale, radionice te obilaske spomenute transverzale koje ćemo provoditi u budućnosti.

Zato pratite nas!

Spletno mesto www.kulinaricna-dozivetja.eu uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za njegovo delovanje, za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za spremljanje anonimnih podatkov o obiskanosti. S klikom na gumb »Dovolim piškotke« se strinjate z uporabo navedenih piškotkov. Če se z uporabno piškotkov ne strinjate, lahko nastavitve prilagodite s klikom na gumb »Nastavitve piškotkov«, pri čemer bodo še vedno uporabljeni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Več informacij o piškotkih